x

Mosswool för grönsakodling

Grönsaksodlingen i växthus går i riktning mot en allt miljövänligare produktion. I det här syftet har Novarbo utvecklat växtunderlaget Mosswool®.

Mosswool® är ett miljövänligare växtunderlag för odling av grönsaker, till exempel till gurka och tomat. Mosswool®-skivorna tillverkas av vitmossa som skördas med en patenterad metod. Förbrukade Mosswool® -skivor kan komposteras tillsammans med annat skördeavfall. 

Se broschyr

Fråga mer
Helena Mörö
Nyckelkundschef
+358 40 709 5299
helena.moro(at)novarbo.fi

 

Ekologiskt växtunderlag

Grönsaksodlingen i växthus går i riktning mot en allt miljövänligare produktion. I det här syftet har Novarbo utvecklat växtunderlaget Mosswool®.

Mosswool® är ett miljövänligare växtunderlag för odling av grönsaker, till exempel för tomat och gurka. Mosswool®-skivorna tillverkas av vitmossa som skördas med en patenterad metod. Förbrukade Mosswool® -skivor kan komposteras tillsammans med annat skördeavfall.

Varför Mosswool®

Mosswool®-växtskivan är ett miljövänligt alternativ till stenullsskivan och kan användas som en sådan. Enligt EU-bestämmelserna får stenull som fyllts av växtrötter inte föras till soptippen. Efter ett års användning blir stenullen besvärligt avfall som varken brinner eller går att kompostera. Mosswool® löser problemet eftersom materialet lätt kan komposteras eller återanvändas lokalt efter användning. Det här minimerar avfallskostnaderna. Dessutom tillverkas Mosswool® av råmaterial som förnyas snabbt.

Ekologisk livscykel

Mosswool® tillverkas av snabbt förnybar vitmossa. Vitmossan samlas in med en patenterad skördeteknik som utvecklats av EcoMoss Oy som hör till Biolan-bolagen. Med skördetekniken samlas endast en del av den levande mossan in, vattnet pressas ut ur mossan och återförs till myrens biotop. Samlandet blottar inte myrans yta helt så att det lämnas kvar rejält med sporer som producerar ny mossa. Ur de kvarstående skikten växer hjälpskott ut som stärker växtprocessen. Den nya återväxten sker följaktligen med sporerna på ytan och skotten som spirar ur mosskikten. Tack vare skördetekniken återgår myren inom några år till sitt ursprungstillstånd.

Fördelarna med Mosswool® för växthusodlaren

Ett miljövänligare och helhetskostnadseffektivare växtunderlag

Lika bra eller bättre växtresultat som med stenullskivor

Tillverkade av snabbt förnybart råmaterial

Minimerar avfallskostnaderna:kan komposteras lokalt

Växtresultat

Naturresursinstitutet LUKE har under 10 veckor testat Mosswool®-skivor i samband med odlingen av gurka i Naturresursinstitutets växthus och bevisat att växtresultatet är bättre än med stenull.

Mosswool-skivor testas också i Holland vid informations- och utbildningscentralen för växthusodling Tomatoworld och vid universitetet i Wageningen.

Detta projekt har med bidragsnummer 778341 fått finansiering av Europeiska unionens forsknings- och innovationsprogram Horisont 2020. Broschyren återspeglar endast Novarbos uppfattning och EASME och Kommissionen ansvarar inte för några som helst uppgifter som ingår i broschyren.